La Sentencia, de fecha 19 de octubre de 2016, pese a los esfuerzos de las entidades para alegar cuestiones procesales varias, como la caducidad de la acción del Error, u otras elucubraciones variadas, termina fallando a favor de los afectados que suscribieron dicho producto, sin ser conscientes de los riesgos que se asumían en la contratación del mentado producto.

De esta forma, la Sentencia, dictada a favor de los clientes por la Audiencia Provincial de Barcelona, manifestaba lo siguiente:

«Segon. L’anàlisi de l’actuat revela acreditats els següents antecedents i fets:
a) la part actora (10-5-2013) insta la nul·litat absoluta (i subsidiàriament la relativa per error de consentiment ja sigui per engany o per manca d’informació essencial prèvia -finalment és per això que fonamenten la pretensió, f. 11-) del contracte de préstec hipotecari multidivisa contret amb Caixa de Catalunya, avui Catalunya banc SA, per rehabilitar un hbitatge (escriptura de compravenda de 28-7-2009 al doc. 4 tom II)formalitzat sobre la base de dues escriptures de data 1-9-2006 núms. de protocol consecutiu (1655 i 1656) del protocol de la notària de Premià Sra. Orta i Cimas (doc. 5 i 6, tom II ), la primera de 74.512.330 iens i l’altra de 25.996.188 iens, a trenta anys (interès inicial 1,92625%, després variable -docs. 5 i 6, pàg. 15 i ss.-, euríbor a tres mesos + 1,55 punts si és en euros, o líbor BBA o tipus de referència interbancari d ela divisa corresponent, interès de demora = euríbor + 10 punts; conté quadre d’amortització, no simulació).

Reconeix que té una clàusula multidivisa de difícil comprensió (doc. 5, pàg. 9 i ss., doc. 6, pàg. 8 i ss.el prestatari abans de les 11 h. del tercer dia hàbil del començament de cada període d’interès (trimestre) haurà de comunicar el seu desig d’exercitar l’opció per a que el proper pagament sigui en euros o en una altra divisa; no qualsevol sinó aquella quin canvi hagi estat publicat per Caixa Catalunya, Circular 8/1990 la qual haurà de ser comprada en quantitat suficient per a cobrir el capital pendent no vençut al tipus que existeixi 2 dies hàbils abans de cada període d’interessos, d’una divisa alternativa quin interès, en la forma determinada al pacte tercer bis (el referencial per a Europa és l’euríbor + 1,55 punts a les 11 h. a la pantalla Reuters de Brusel· les de dos dies abans de l’inici de cada trimestre; per a la resta de divises integrades al BBA Líbor (inclou el ien) el líbor de Londres per a tres mesos publicat diàriament a les pantalles Reuters de dos dies hàbils abans del començament de cada trimestre i per a la resta de monedes, el referencial de cada país del mercat interbancari també dos dies abans del començament de cada trimestre), no superi el tipus garantit al pacte novè (sostre del 10%); afegint que el prestatari s’obliga a mantenir l’equivalència establerta al pacte primer entre la divisa i el canvi en euros de forma que el capital pendent d’amortitzar en divises representi un increment del deute en euros, penalitzant-se la desviació de més del 5% amb la resolució del contracte». (…)

Respecto a la Sentencia de 1ª Instancia manifiesta:

«Entén que els demandants són consumidors, inversors conservadors, minoristes, sense coneixements financers ni bancaris, que el producte és complex, que el banc tenia el deure d’informar dels riscos inherents i de la forma com operar la clàusula de canvi de divisa .

Conclou que els bancs són responsables d’aquestes tipologies de préstec perquè les han promogut donant als clients raons equivocades (la taxa d’interès) mostrant a l’altra part contractant només un escenari de bondat i no les conseqüències possibles futures negatives -màxim si es produeix un brusc canvi de circumstàncies per tal que el producte es signés amb molta més facilitat.

Ve a dir que està tot contaminat per haver presentat com a esquer una divisa amb un canvi favorable a una quota inicialment baixa .

Considera infringit l’ art. 48 Llei 26/1988 de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit sobre exigències d’informació precontractual .

No en constata cap de donada en forma i per tant conclou que hi ha mala representació que porta a error essencial i excusable sobre el contractat .

També considera incomplerta la Llei 36/2003 art. 19 i ss. perquè no es va oferir una cobertura per als canvis de tipus.

Conseqüentment, declara anul·lats els contractes i condemna les parts a restituir-se les prestacions amb els seus interessos».

Y termina la misma concluyendo que:

«Aquest Tribunal entén que no es va ser conscient, al moment de contractar (essencial per a l’anul·labilitat que ens ocupa, art. 1265 CC ), del risc real per manca d’informació suficient o per informació inexacta (compromís de seguiment i assessorament que mai no es va dur a terme) determinant de que s’acabés contractant.

I sí es devia i podia ser-ho a partir de finals de 2008, moment que, convencionalment, situarem el 31-12-2008.

Quelcom, finalment, irrellevant ja que no estem mesurant la concurrència de culpes en l’incompliment contractual, sinó la qualitat del consentiment donat al moment de contraure».

No espere más tiempo si es su caso particular, dado que existen una serie de plazos y términos para la presentación de demandas.

Contacto:

Anna Valls – Tel. 645 90 87 06

Email: avallslegal@gmail.com

1426089567_205779_1426089794_noticia_normal
Hipoteca Multidivisa de CAIXA CATALUNYA 

Anuncio publicitario